חיפוש
Filters
Close

תקנון

תקנון שימוש באתר
[את זה שהתחתנתי עם עורך דין (לא, לא עם רופא) כבר אמרתי?
אז זה מה שהוא אומר]:

חשוב מאוד!

קרא/י מסמך זה בקפדנות

ביצוע כל פעולה באתר מהווה הסכמה מלאה לכל התנאים הכלולים בו. כל המבצע/ת פעולה באתר מצהיר בזאת כי לא תהא לו/ה או למי מטעמו/ה כל טענה או דרישה או תביעה נגד הפולניה, האתר, בעלת האתר, מפעילת האתר, סוכניה, שלוחיה ו/או כל מי מטעמה, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות מפורשות של הפולניה על פי תנאי השימוש שלהלן.

 1. אתר www.anikama.co.il ואתר www.anikama.com (להלן שניהם: “האתר”) מפעילים חנות וירטואלית (שירותי סחר אלקטרוני ושירותי ביצוע עסקאות מקוונות ברשת האינטרנט) לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים ברשת. בעלת האתר ומפעילתו הנה מיכל פישביין מרחוב ויצמן 134 בכפר סבא, מספר עוסק מורשה 024428146 (להלן: “הפולנייה”).
 2. לצורך תקנון זה, “פעולה באתר” הנה כל פעולה המבוצעת באתר, לרבות רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר. "הפולניה" - לרבות כל מי מטעמה.
 3. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון נקבה הוא מטעמי נוחות בלבד.
 4. המשתמשת – כל אדם, לרבות תאגיד ו/או ארגון כלשהו, רשאי להשתמש באתר, לרבות ביצוע כל פעולה מותרת וחוקית באתר, הכל בכפוף לכך שהמשתמשת הנה כשירה לבצע פעולות משפטיות מחייבות; במידה והנך קטינה (מתחת לגיל 18) או אינך זכאית לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, הנך נדרשת לידע את הוריך ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלך (להלן שניהם: “ההורים”) בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעולה, מכל סוג שהוא, במסגרת האתר. על ההורים חלה אחריות ליידע את הקטינות המעוניינים לגלוש באתר בדבר תקנון זה וכן לפקח על פעילות הקטינות בכדי שהקטינות יפעלו על פי תנאי תקנון זה. כל פעולה אשר תבוצע על ידי הקטינות באתר מהווה הסכמה של הקטינות ו/או ההורים לאמור בתנאי תקנון זה. האחריות לשימוש ופיקוח על הצפייה, הגלישה והשימוש באתר חלה על המשתמשת, הוריה או האפוטרופוס החוקי שלה בלבד, והמשתמשת פוטרת בזאת את הפולניה מכל אחריות בקשר לכך.
 5. תחולת התקנון – הוראות תקנון זה יחולו על כל פעולה שתבוצע על ידי “המשתמשת”, כתיאורה בסעיף 4 לעיל, על כל שימוש של המשתמשת במוצרים שנרכשו באתר. כן כולל התקנון איסורים שונים אשר יחייבו את המשתמשת לגבי השימוש באתר ו/או במוצרים ו/או באייקונים ו/או בעיצובים הגרפיים ו/או בסימנים מסחריים ו/או בסמלי לוגו של הפולניה, לרבות איסורים הנובעים מקניינה הרוחני של הפולניה בכל הנ”ל. יובהר, כי תנאי התקנון אלה חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב).
 6. חוזה מחייב – תקנון זה מהווה חוזה התקשרות מחייב בין המשתמשת ובין הפולניה, לכל דבר ועניין. מובהר כי גלישה באתר ו/או ביצוע פעולות באתר, מהוות הסכמת המשתמשת לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון. אם אינך מסכימה לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקשת לא לעשות כל שימוש באתר. ויודגש, כל המבצעת פעולה באתר מצהירה כי הנה מודעת להוראות תקנון זה ומקבלה, וכי לא תהא לה ו/או למי מטעמה כל טענה ו/או תביעה כנגד הפולניה ו/או בקשר לאתר, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות הפולניה על פי תקנון זה.
 7. פעילות האתר – הפולניה רשאית, על פי שיקול דעתה, להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש.
 8. הפולניה, על פי שיקול דעתה המלא והמוחלט, שומרת לעצמה את הזכות למנוע ו/או להגביל את הגישה לאתר ו/או לאפשרות לבצע רכישות באתר, לרבות לגבי משתמשת כלשהי שהתנהגותה, על פי שיקול דעתה של הפולניה, אינה הולמת או שאינה לפי תקנון השימוש ו/או מנסה לפגוע בניהולו התקין של האתר.
 9. שינוי התקנון – הפולניה רשאית לשנות ו/או לעדכן תקנון זה בכל עת וללא כל הודעה, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 10. הפולניה אינה מתחייבת כי כל המוצרים ו/או השירותים באתר יינתנו ו/או יינתנו באופן רציף ושוטף, והיא תהא רשאית לשנות (לרבות להרחיב או לצמצם) את רשימת המוצרים ו/או השירותים הניתנים באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי ליתן על כך הודעה כלשהי.
 11. מוניטין – המשתמשת מאשרת כי לפולניה מוניטין בתחום פעילותה וכי עליה להימנע מכל פגיעה במוניטין של הפולניה ו/או האתר ובכלל זה להימנע מכל פעילות באתר ו/או להימנע מכל שימוש במוצרים או הצגתם באופן אשר עלולה לפגוע בשמה הטוב של הפולניה ו/או האתר בעיני הציבור. בהקשר זה, מתחייבת המשתמשת כי לא תפעל בדרך כלשהי שיש בה כדי לפגוע במוניטין של הפולניה ו/או האתר.
 12. השימוש באתר – המוצרים והשירותים באתר זה נועדו לשימוש פרטי בלבד וכל שימוש מסחרי בהם ללא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של הפולניה הינו אסור.
  האתר מאפשר, בין היתר, בחירת ורכישת מוצרים מבין המוצרים המופיעים באתר, באופן קל, נוח ומהיר. הפולניה רשאית לעדכן את דפי המוצרים מעת לעת, להוסיף או להחסיר מוצרים, להסיר מוצרים, להוסיף צבעים ו/או מידות וכן לעדכן ו/או לשנות את מחירי המוצרים מעת לעת. מובהר כי התמונות באתר הן להמחשה בלבד, ייתכנו הבדלים בין התמונות, לרבות הצבעים המופיעים בתמונות ופרטי המוצרים ובין המוצרים בפועל. שינויים אלו עשויים לנבוע, בין השאר, מן העובדה כי המוצרים מצולמים ומוצגים על גבי מסך מחשב. המחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ על-פי דין, אלא אם צוין אחרת במפורש.
 13. הזמנה ותשלום – עסקת הרכישה תבוצע רק לאחר השלמת תהליך ההזמנה ולאחר שהפולניה תקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי ו/או paypal על ביצוע החיוב (להלן: “אישור ההזמנה”), בהתאם לנהלי העבודה הקיימים בינן לבין הפולניה. במקרה בו לא אושרה העסקה כאמור לעיל – תקבל המשתמשת הודעה מתאימה. לאחר ביצוע ההזמנה ישלח אליך בדוא"ל אישור על קליטת פרטי הזמנתך. אישור זה אינו מחייב את הפולניה לספק את המוצרים שהזמנת, והינו אך ורק ציון כי פרטי ההזמנה נקלטו. השלמת עסקת הרכישה מותנית גם בכך שהמוצרים המבוקשים קיימים במלאי בעת השלמת הליך ההזמנה. במקרה של מוצר אשר אזל מן המלאי ו/או שישנה בעיה באספקתו, מכל סיבה שהיא, תהיה הפולניה רשאית להודיע למשתמשת על ביטול ההזמנה, כולה או בחלקה. הודעה כאמור תימסר למשתמשת באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בהודעה טלפונית ו/או באמצעות הפייסבוק, על פי בחירת הפולניה. במקרה כאמור, לא תהיה למשתמשת טענה כלשהי כנגד הפולניה ובעצם ביצוע ההזמנה מוותרת המשתמשת על כל טענה כאמור. הפולניה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות המוצרים בכל הזמנה.
 14. על מנת שהזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת פרטים נכונים אחרת לא תוכל הפולניה להבטיח את ביצוע ההזמנה. לתשומת הלב, מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לפולניה עקב שיבוש הפעלת האתר. כמו כן, המידע שיימסר על ידי המשתמשת באתר ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר, זאת אך ורק לאחר קבלת אישור המשתמשת לכך.
 15. המשתמשת רשאית לבחור באספקת המוצרים המוזמנים ישירות לביתה ו/או ליעד אחר לפי בחירתה.
 16. משלוח, דמי משלוח ואיסוף עצמי – הפולניה תספק למשתמשת את המוצרים באמצעות דואר ישראל ו/או חברת שליחויות ו/או איסוף עצמי מחנות הפולניה ברחוב המייסדים 14 בכפר סבא או חנות הפולניה ברחוב שיינקין 45 בתל אביב (להלן: "חנות הפולניה") או כל כתובת אחרת שתואמה מראש עם המשתמשת (להלן: “נקודת האיסוף העצמי”), הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של הפולניה ולקיחה בחשבון של העדפת המשתמשת ומחיר המשלוח. אספקת המוצרים באמצעות הדואר או חברת שליחויות תיעשה ככל הניתן בתוך מספר ימים ממועד אישור ההזמנה באתר (עד 7 ימי עסקים). הפולניה לא תהא אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של דואר ישראל ו/או חברת השליחויות, לרבות איחור בביצוע האספקה. אספקת מוצרים מחוץ לשטחי ישראל תתאפשר בכפוף לתשלום מחיר משלוח הספציפי לכל מדינה. לא תתאפשר אספקת מוצרים בימי שישי/שבת/ערבי חג וחג. הפולניה אינה מחויבת לספק את המוצרים אל אזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית. אספקת מוצרים אל המשתמשת כרוכה בתשלום דמי משלוח כמפורט באתר (להלן: “דמי משלוח”).דמי המשלוח יתווספו למחיר המוצרים המצוין באתר. דמי המשלוח יגבו בגין אספקה ליעד אחד, בין אם הוזמן מוצר אחד או יותר, ויהיו כפופים לגודלם ולמשקלם המצטבר של המוצרים שהוזמנו.
  יודגש כי הקריטריון הקובע לעניין דמי המשלוח הנו מחיר המשלוח בפועל (בין אם חושב על בסיס משקל או כל גורם אחר) והפולניה תהיה רשאית לגבות תוספת לדמי המשלוח אם וככל יתברר שדמי המשלוח שנגבו בעת ההזמנה נמוכים מדמי המשלוח בפועל (להלן: “הפרש דמי המשלוח”). המשתמשת נותנת בזאת את הסכמתה מראש לגביית הפרש דמי המשלוח ממנה על ידי הפולניה בכל דרך העומדת לרשות הפולניה.
 17. אספקה – אספקת המוצרים לנקודת האיסוף העצמי תבוצע ככל הניתן בתוך מספר ימים ממועד אישור ההזמנה באתר (עד 7 ימי עסקים). המוצרים יסופקו לנקודת האיסוף העצמי שתיבחר על ידי המשתמשת, על פי העדפתה, בהתאם לאפשרויות הפולניה ולהעדפת המשתמשת. המשתמשת תאסוף את המוצרים מנקודת האיסוף העצמי בתיאום עם הפולניה ו/או עם נציג הפולניה בנקודת האיסוף העצמי. הפולניה אינה מתחייבת לשמור את המוצרים בנקודת האיסוף העצמי האמורה למשך תקופה העולה על 14 ימים. במקרה שהמשתמשת לא תופיע לאיסוף המוצרים בתוך 14 ימים, כי אז תהיה הפולניה רשאית לבטל את העסקה. בנסיבות כאמור לא תהיה למשתמשת כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד הפולניה בקשר עם ביטול העסקה.
 18. זמני האספקה המפורטים לעיל יימנו החל ממועד אישור ההזמנה. מובהר כי זמני האספקה המפורטים לעיל הינם זמנים משוערים. ייתכנו שינויים בזמני האספקה עקב עיכובים התלויים בצד ג’ ושאינם תלויים בפולניה. המשתמשת מאשרת כי ידוע לה כי יכול ואספקת המוצרים תיעשה בתוך זמן קצר או ארוך יותר מן הזמן המשוער וכן היא מאשרת כי ידוע לה כי הפולניה לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצרים עקב “כוח עליון”, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, גם במקרים של מלחמה, פעולות איבה, מצבי חרום ונזקי טבע. שביתה ו/או השבתה אצל ספקי הסחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים. כל סיבה אחרת שאיננה בשליטת הפולניה. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית הפולניה תהיה רשאית לספק את המוצרים למשתמשת במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם המשתמשת. מובהר כי הפולניה איננה מתחייבת לזמן אספקה כאשר המוצרים אינם נמצאים במלאי. אם מוצרים מסוימים חסרים במלאי, הפולניה תמסור הודעה על כך למשתמשת אשר תהא רשאי לבטל את ההזמנה.
  מובהר כי לצורך אספקת המוצרים בחנות הפולניה ו/או בנקודת האיסוף העצמי תהא הפולניה רשאית לדרוש אמצעי זיהוי של המשתמשת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כתנאי למסירת המוצרים לידי המשתמשת.
 19. שירות לקוחות - לפרטים ובירורים באשר למוצרים ו/או לאספקתם ובכל נושא אחר ניתן לפנות אל חנות הפולניה בטלפון 054-6885507 וכן במייל info@anikama.co.il.
 20. שערי חליפין - שערי החליפין בין המטבעות השונים המשמשים את האתר ואת המחירים המוצגים באתר הנם על בסיס שער מכירה למזומנים. (להלן: "שערי החליפין"). המחירים המוצגים באתר במטבעות שאינם שקל ישראל מעוגלים כלפי מעלה ואינם מתעדכנים על בסיס יומי קבוע. לפיכך, המשתמשת נותנת בזאת את הסכמתה לקיומם של הפרשים בין המחירים המוצגים במטבעות השונים ומוותרת על כל טענה בקשר לכך. בכל מקרה של פיחות משמעותי בשער החליפין של השקל הישראל, הפולניה תהיה רשאית לגבות תוספת למחיר המוצרים בשיעור הפיחות כאמור, גם אם המחירים באתר הפולינה טרם עודכנו לשערי החליפין החדשים (להלן: “הפרש שערי החליפין”). המשתמשת נותנת בזאת את הסכמתה מראש לגביית הפרש שערי החליפין ממנה על ידי הפולניה בכל דרך העומדת לרשות הפולניה.
 21. הפולניה לא תישא באחריות כלשהי בקשר לאתר חיצוני כלשהו המקושר אליה באמצעות קישור או לינק. יובהר, כי פתיחת חשבון PayPal על ידי משתמשת כפופה לכלל התנאים המפורטים ב- PayPal, כפי שמפורט באתר www.PayPal.com. הפולניה אינה מהווה צד להסכם של המשתמשת ישירות עם PayPal ו/או להסכם עם כל אתר אחר. הפולניה לא תישא בכל אחריות בקשר לשימוש של משתמשת ב-PayPal ו/או בכל אתר אחר.
 22. ביטול עסקה – המשתמשת רשאי לבטל את העסקה שביצעה באתר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”), או לחילופין להחליף את המוצר כנגד מוצר חלופי שווה ערך או זיכוי כספי, הכל כמפורט להלן:
  א. המשתמשת זכאית לבטל את העסקה בתוך ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר לידיה.
  ב. על אף האמור לעיל, המשתמשת זכאית לבטל עסקה של רכישת מוצרי ביגוד בתוך שני ימים שלאחר מכן שאינם ימי מנוחה מיום קבלת המוצר לידיה.
  ג. עסקאות לרכישת מוצרים שמחירן נמוך מ- 50 ₪ אינן ניתנות לביטול.
  ד. תנאי לביטול העסקה הוא שלא נעשה כל שימוש במוצרים והם לא נפגמו בדרך כלשהי.
  ה. זכות הביטול המפורטת לעיל לא תחול על מוצרים שהוזמנו ויוצרו במיוחד עבור המשתמשת.
  ו. על המשתמשת המבקשת לבטל את העסקה להשיב על חשבונה את המוצרים שרכשה במסגרת העסקה שבוטלה אל חנות הפולניה. 
  ז. החזר הכספים למשתמשת אשר מבקשת לבטל את העסקה כפוף להצגת קבלה עבור הקניה או הוכחה אחרת לגבי עצם ביצוע העסקה עם הפולניה, מועד ביצוע העסקה, הסכום ששולם ואמצעי התשלום.
  ח. דמי משלוח שנגבו לא יוחזרו.
  ט. מסכום הכספים שיוחזרו ינוכו דמי ביטול בסך של 5% משווי העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם. בנוסף, במקרה של תשלום באמצעות כרטיס אשראי או paypal, הפולניה רשאית לנכות מהכספים שיוחזרו גם את העמלות שנגבו ממנה על ידי לחברת האשראי או paypal ו/או כל גוף אחר בקשר לסליקת התשלום.
  י. על ביטול עסקה יחולו חוק הגנת הצרכן וכל התקנות הרלוונטיות שלו.
 23. אחריות, אבטחה ופרטיות – הפולניה ו/או מי מטעמה נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע, לרבות פרטיה האישיים של המשתמשת (שם, דואר אלקטרוני וכדומה). האתר הנו אתר מאובטח, כלומר, הנתונים אשר יוזנו למערכת על ידי המשתמשות בעת הגלישה ו/או הרכישה, יישארו חסויים ומאובטחים. על מנת להגן על סודיות המידע, פועל האתר באמצעות פרוטוקול לסחר אלקטרוני (SSL- Secure Socket Layer) המשמש להצפנת נתונים מרגע הזנתם לאתר. ויודגש; פרטי כרטיסי האשראי של המשתמשות המבצעות פעולות באתר אינם נשמרים כלל באתר או אצל הפולניה מאחר והפולניה נעזרת בחברה חיצונית (יעד סריג) לצורך סליקת כרטיסי האשראי. מובהר כי מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרות הפולניה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי הפולניה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהא למשתמשת כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הפולניה. כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון, הפולניה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמשת או למי מטעמה, אם מידע כלשהו שמסרה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה. הפולניה מתחייבת כי לא תעשה שימוש בפרטי המשתמשות אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, על מנת לאפשר את ביצוע הרכישה באתר, וכן, לצורך שמירת קשר עם המשתמשת. למרות האמור לעיל, הפולניה תהא רשאית להעביר פרטיה האישיים של משתמשת לצד שלישי במקרים בהם המשתמשת ביצעה מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בפולניה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המשתמשת עשתה שימוש בשירותי הפולניה לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי הפולניה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמשת לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליך משפטי. כמו כן, הפולניה תוכל להשתמש בפרטיה האישיים של המשתמשת, ללא זיהוי המשתמשת הספציפית, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.
 24. השימוש באתר והפסקת השימוש באתר – הפולניה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל עסקת רכישה שביצע משתמשת, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: (1) אם לאחר סיום עסקת הרכישה התגלה כי המוצר אזל מהמלאי; (2) אם לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ופרטיה המלאים של המשתמשת ובכל מקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה; (3) המשתמשת ביצעה מעשה בלתי חוקי ו/או עברה על הוראות הדין; (4) המשתמשת מסרה בעת ביצוע עסקת הרכישה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים; (5) המשתמשת ביצעה מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בפולניה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד ג’ אחר כלשהו; (6) אם לפי דעת הפולניה (על פי שיקול דעתה הבלעדי) בכוונת המשתמשת לשוב ולמכור את המוצרים שנרכשו על ידה באמצעות האתר לצד ג’. בהקשר זה המשתמשת מאשרת ומתחייבת כי לא תמכור מוצרים שרכשה באתר לצד ג’ כלשהו; (7) המשתמשת לא הגיעה לחנות לאסוף את המוצרים שהוזמנו על ידה בתוך 10 ימי עסקים; (8) בכל מקרה בו על פי שיקול דעתה הבלעדי של הפולניה עשוי להיגרם לה נזק; (9) בכל מקרה אשר בו, מחמת “כח עליון”, אין באפשרות הפולניה לבצע ניהול תקין של האתר, לספק למשתמשת את המוצרים ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה. בסעיף זה “כוח עליון” משמעו: לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני. בנסיבות כאמור רשאית הפולניה לבטל את העסקה או להציע למשתמשת מוצר חלופי שווה ערך, לפי שיקול דעתה ובהתאם לנסיבות הביטול. בוטלה מכירה כאמור הפולניה לא תהא אחראית ולא תישא, בכל מקרה, בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמשת או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר. הפולניה שומרת לעצמה את הזכות לסרב לאפשר גישה לאתר לכל משתמשת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 25. היה ותתגלה טעות במחיר מוצר כלשהו שבוצעה לגביו הזמנה או בתיאורו, תעדכן הפולניה את המשתמשת בדבר ותעדכנה באשר לפרטים הנכונים, ותאפשר לה להחליט האם לבטל את הרכישה או לאשר את ההזמנה.
 26. קניין רוחני – כל זכויות הקניין הרוחני בכל התכנים והמוצרים באתר, לרבות זכויות היוצרים, סימני המסחר, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, עיצובם הגרפי של המוצרים או כל עיצוב אחר שלהם, הינם רכושה של הפולניה בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד’), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים באתר, ברשימות ובתמונות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים על ידי ו/או מטעם הפולניה בלא קבלת הסכמה ספציפית של הפולניה מראש ובכתב. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו בניגוד להוראות ההסכם ו/או בלא לקבל הסכמה ספציפית של הפולניה מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם וככל תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם את המוצרים ו/או את עיצובם הגרפי ו/או מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים ו/או קוד מחשב בלא קבלת רשותה המפורשת והספציפית של הפולניה מראש ובכתב. אין להציג את האתר בתוך מסגרת (frame), גלויה או סמויה, ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו (“קישור עומק”). כל קישור, בכפוף לקבלת הסכמה ספציפית של הפולניה מראש ובכתב, יהיה לעמוד הבית של האתר בלבד. אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו הפולניה אלא בכפוף לקבלת הסכמה ספציפית של הפולניה לכך מראש ובכתב. השם “הפולניה” ושם האתר “anikama” הנם כולם רכושה של הפולניה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה הספציפית מראש ובכתב. האייקונים, המוצרים, עיצובם הגרפי ועיצובם בכל אופן אחר, כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו, וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של הפולניה. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם הפולניה נתנה את הסכמתה הספציפית לכך מראש ובכתב.
 27. שימוש פרטי ושימוש מסחרי במוצרים – המשתמשת נותנת בזאת את הסכמתה כי השימוש במוצרים שתרכוש באמצעות האתר הנו לצרכים פרטיים בלבד ובשום אופן לא לצרכים מסחריים ו/או לשימוש מסחרי. כל שימוש מסחרי במוצרים, באייקונים בעיצובם הגרפי ועיצובם בכל אופן אחר, בסימני המסחר ו/או סימני הלוגו – אסור בהחלט.
  גופים מסחריים המעוניינים לרכוש מוצרים בסיטונאות לשם מכירה קמעונאית יפנו ישירות אל הפולניה ויסכמו עמה את תנאי העסקה ורק לאחר מכן, ובהתאם לתנאי העסקה יהיו רשאים למכור מוצרים במכירה קמעונאית. כל שימוש אחר במוצרים מחייב אישור מפורט וספציפי, מראש ובכתב, של הפולניה.
 28. חוות דעת - האפשרות להעלות חוות דעת באתר מיועדת כדי לאפשר למשתמשות אחרות לקבל מידע נוסף על המוצרים ולכך בלבד. מובהר, כי הפולניה רשאית לבחור לפסול ו/או שלא להעלות לאתר ו/או למחוק מן האתר כל חוות דעת ו/או תגובה ו/או משוב ו/או תמונה ו/או תוכן אחר, אשר על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, עשוי לפגוע בשמה של הפולניה ו/או ברגשות הציבור ו/או הינו בעל אופי בוטה או פוגעני באופן מיני או אחר ו/או שהוא עשוי לגרום להפרת זכויות קניין כלשהן ו/או שהיא נוגד הוראות כל דין ו/או מכל טעם אחר.
 29. הדין החל וסמכות שיפוט – הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת, הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובע, במישרין או בעקיפין, מהוראות תקנון זה ו/או מהשימוש ו/או מרכישות באתר – תהא לבית משפט השלום בכפר סבא ולבית משפט המחוזי של תל אביב.
 30. שום ויתור, הימנעות מפעולה או מתן ארכה הניתנים על ידי הפולניה לא יחשבו כויתור על זכויותיה על פי תנאי שימוש אלה או על פי כל דין, לא יהוו תקדים לכל מקרה אחר, ולא יפגעו בזכותה של הפולניה לממש את זכויותיה בכל עת, ולא תישמע כל טענה בדבר ויתור או השעייה של זכויותיה.
 31. חוסר התקפות של אחד או יותר מהסעיפים בתנאי שימוש אלה לא תשפיע על תקפות תנאי השימוש בכללותם. תנאי שאינו תקף או שלא ניתן לאוכפו יוחלף בתנאי תקף אשר יהיה קרוב ביותר לתנאי המקורי שאותו הוא מחליף, עד כמה שניתן על פי החוק.
 32. כותרות הסעיפים הנם לצרכי נוחות והתמצאות בלבד ואין לראות בהן אמצעי פרשני.
הרשמה לחדשות ועדכונים